Notizie

Visualizza il calendario della raccolta differenziata 2023
Torrat a Ollasta, a pustis de annus e annus chi non si faiat prus su presèpiu viventi cun totu is personàgius bestius in costùmini sardu. Ddu cuncordat su comitau de Santa Itòria Leva ’70, a manus de pari cun s’assòtziu over 50, su grupu Marianu, su coru parrochiali, su Comitau…
Su Comunu de Siamanna at cuncordau pro giòbia, su 5 de gennàrgiu 2023, su laboratòriu GLE “ Grandi Giochi in Legno”. A su laboratòriu, chi s’at a fai giòbia 5 de gennàrgiu de is 9.30 a is 12.30 in is localis de sa Ludoteca Comunali in bia Satta, podint pigai…
Si fait a sciri ca mèrcuris 28 e giòbia 29 de nadali 2022, sa biblioteca comunali de Siapicia at a abarrai serrada. At a torrai a aberri lunis, su 2 de gennàrgiu de su 2023 cun su pròpiu oràriu de sèmperi.
Si fait a sciri a is interessaus ca sa biblioteca comunali de Zrofolliu at a abarrai serrada po totu su tempus de is festas de Paschighedda.  
Si fait a sciri ca cun determinatzioni n. 507 de su 15.12.2022 est stètia aprovada sa graduatòria provisòria de is benefitziàrius de is contributus integrativus in agiudu de is chi sunt in domus de pesoni, cunformas a sa Lei 431/1998. Contras a sa graduatòria fait a fai recursu a intru…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus interessaus ca su 20 e su 22 de nadali, de is 14.00 a is 17.00, in s’ambulatòriu de sa guàrdia mèiga, a palas a su munitzìpiu de Simaghis, s’Ufitziali sanitàriu de sa ASL at a fai is vatzinus contras a s’influèntzia poi…
S’Amministratzioni comunali de Siamanna tenit su praxeri de fait a sciri ca torrat a aberri su Tzentru de Agregatzioni Sotziali po is antzianus. Totus sunt invitaus a pigai parti a sa presentada de su servìtziu nou chi s’at a fai su 23 de nadali a is 15.30 in su Tzentru…
Si fait a sciri a is tzitadinus ca sa Sotziedadi Abbanoa Spa at fatu a sciri ca giòbia 22 de nadali 2022 depit fai traballus in sa reti ìdrica de su Comunu de Ollasta. S’àcua at a amancai in su prolungamentu de bia Santa Severa de is otu de mangianu…
Si fait a sciri a is interessaus ca in s’Albu Pretòriu de su Comunu de Siamanna s’agatant publicaus is elencus provisòrius de is benefitziàrius de is contributus po su diritu a su stùdiu 2022.
Si fait a sciri ca su Consillu comunali de Siapicia est cunvocau in setziada pùblica e straordinària in s’aposentu de su Consillu in sa domu comunali de Siapicia, in primu cunvocatzioni su 20 de nadali de su 2022 a is seti de merii (h.19.00) e in segunda cunvocatzioni sa pròpiu…