23.12.2022

Ollasta. Presèpiu viventi su 6 de gennàrgiu 2023 in sa crèsia de Santu Marcu

Torrat a Ollasta, a pustis de annus e annus chi non si faiat prus su presèpiu viventi cun totu is personàgius bestius in costùmini sardu. Ddu cuncordat su comitau de Santa Itòria Leva ’70, a manus de pari cun s’assòtziu over 50, su grupu Marianu, su coru parrochiali, su Comitau de Santu Antinu Leva 83.

S’apuntamentu est su 6 de gennàrgiu de su 2023 in sa crèsia de Santu Marcu.

S’at a movi a is 15.30 de sa crèsia de Santu Sebestianu. A prus de sa stadda cun Maria, Zusepi e su bambineddu in su brasou at a fai a biri traballus e artis antigas. At a fai finsas a tastai durcis frissius, castàngia arrustia, pani cun gerdas e àteras spetzialidadis tìpicas. E no at a amancai sa Befana chi at a lompi a saludai a is pipieddus de Ollasta giaendi.ddis in arregalu caramellas e tziculatis.

……

S’assòtziu culturali “Il quadrifoglio” at inaugurau custas diis sa mustra de presèpius “Naschid’est”. Totu is presèpius ddus ant fatus is pipius de scola cun s’agiudu de is mastras de scola e de sa dotrina. Totus podint lompi a biri sa mustra, a sa Cripta de Santu Marcu, chi at a essi aberta totu su tempus de Paschighedda in s’oràriu de is funtzionis religiosas.