Sportello lingua sarda

A pustis de unas cantas diis chi est abarrau a sa muda, eriseru su presidenti de sa Regioni est stau craru meda e at fatu sciri ca, si su nùmeru de is contàgius nci sighit a artziai, at a tocai a parai fronti a su virus cun arrègulas prus grais…
Si fait a sciri a totus is utentis de is Comunus chi faint parti de s’Unioni de sa Baddi Bàscia de su Tirsu e de su Grìghini ca in sa sea de s’Unioni (in Sant’ ‘Eru de Còngius, in bia de Santu Nigola sena de nùmeru) su Servìtziu tzivili est…
Su Consillu de is Ministrus, in sa setziada de su 7 de su mesi de ladàmini, at perlongau su stadu de emergèntzia acapiau a sa COVID-19 finsas a su 31 de gennàrgiu de su 2021. Comenti si contant is crònacas de custas diis, su virus Sars-CoV-2 megat de si spraxi…
Su Consillu de is Ministrus, in sa setziada de su 7 de su mesi de ladàmini, at perlongau su stadu de emergèntzia acapiau a sa COVID-19 finsas a su 31 de gennàrgiu de su 2021. Comenti si contant is crònacas de custas diis, su virus Sars-CoV-2 megat de si spraxi…
In Zrofolliu no ant a stentai a acabai is traballus po su cuncordu de s’ecotzentru comunali de Is piscinalis. S’Amministratzioni comunali, difatis, at afidau s’incàrrigu po sa progetatzioni, sa ghia de is traballus, su coordinamentu de sa seguresa, sa mesura, sa contabilidadi e su collàudu de s’òpera a su Stùdiu…
Torrau a aberri su sportellu linguìsticu Gràtzias a unus cantu finantziamentus statalis e regionalis po is annus 2016, 2017 e 2019, in s’Unioni de is Comunus de sa Baddi Bàscia de su Tirsu e de su Grìghini at torrau a aberri su sportellu linguìsticu ùnicu po àrea. Su servìtziu est…