Notizie

Si fait a sciri a is interessaus ca a intru de su 18 de santuaini de su 2022 fait a presentai is domandas po su programma “mesuras de apretu po sa solidariedadi alimentari e de agiudu a is famìllias po pagai sa pesoni de domu e is spesas de is…
Su territòriu de sa Baddi Bàscia de su Tirsu e de su Grìghini cun is Comunus de Àllai, Ollasta, Siamanna, Siapicia, Simaghis, Biddanoa Truschedu, Zrofolliu sunt prontus a intrai in sa fasi atuativa de is progetus de svilupu territoriali. Su 28 de cabudanni de su 2022 in su Tzentru Sotziali…
Si fait a sciri a is interessaus ca a intru de su 7 de santuaini de su 2022 tocat a compilai e a nci torrai a Comunu is mòdulus po su servìtziu de mensa scolàstica e po su trasportu scolàsticu aciuntu (s’in casu s’at a ativai). Is detèrminas e is…
Su Comunu de Zrofolliu at a giai unu contributu in dinari una tantum a is impresas cummercialis e a is atividadis artigianalis po ddas agiudai a parai fronti a is efetus de is bulletas caras meda. Dd’at stabiliu sa Giunta ghiada de su sìndigu Pinuccio Chelo. Is cummerciantis e is…
Si fait a sciri a totu is chi sunt interessaus ca su Cunsòrtziu po s’amparu de is produtzionis intensivas de sa provìntzia de Aristanis at fatu a sciri ca, cumentzendi de su 28 de cabudanni de su 2022, fait a firmai is tzertificaus po s’asseguratzioni cun tratamentu de favori po…
Su servìtziu bibliotecàriu de s’Unioni de is Comunus at cuncordau su festival literàriu “Raccontami tutto dal principio, per favore…” Sunt cincu is atòbius in programma de su mesi de cabudanni a su mesi de santuaini. Su de tres atòbius s’at a fai cenàbura 30 de cabudanni a is 18.00 in Ollasta me…
S’arregordat a totu is interessaus ca finsas a cenàbura 30 de cabudanni de su 2022 fait a si nci scriri a sa Scola Tzìvica de mùsica “Alessandra Saba”. Is letzionis ant a cumentzai lunis 24 de santuaini de su 2022 e ant a acabbai in su mesi de làmpadas de…
A nòmini dd’ant postu “Ventanas”: est su format nou de sa Regioni Sardìnnia essiu a campu pagu tempus a immoi, a printzìpiu de su mesi de cabudanni. Sunt pìndulas de comunicatzioni istitutzionali in contu de avisus, oportunidadis, progetus de s’amministratzioni regionali. Una ventana chi si aberit po giai informus a…
Sa Regioni Sardìnnia cun Delìbera de sa Giunta Regionali n. 28/22 de su 9 de cabudanni de su 2022 – Lei regionali n.3 de su 9 de martzu de su 2022, art.13, comma 2, lìtera a)- Dispositzionis po parai fronti a su spopulamentu- at aprovau is lìnias ghia po giai…
Cun s’ordinàntzia n.23 de su 25 de cabudanni de su 2022 su Sìndigu de Siamanna at dispostu de serrai is ufìtzius comunalis martis 27 de cabudanni de su 2022, ca po mori de traballus de fai me in is impiantus elètricus at a amancai sa currenti in totu sa bidda …
Si fait a sciri a totu is interessaus ca s’Assessorau a is Servìtzius sotzialis de su Comunu de Àllai est cuncordendi una gita sotziali chi s’at a fai su 15 de santuaini de su 2022. S’at a movi de pratza de Comunu a is 7.00 de mangianu cara a Porto…