Notizie

Si fait a sciri a is tzitadinus ca cenàbura 9 de nadali 2022 is Ufìtzius de su Comunu de Simaghis ant a abarrai serraus. S’avisu in italianu s’agatat publicau e fait a ddu ligi in su giassu istitutzionali de su Comunu de Simaghis.
Cunformas a is indiritzus giaus de s’Amministratzioni comunali in sa delìbera de sa Giunta Comunali n.129 de su 22 de donniassantu 2022, cun determinatzioni de su Responsàbili de su servìtziu amministrativu n.192, su 30 de donniassantu 2022 est stètiu aprovau su Bandu ''Siamanna Impresa&sviluppo 2022'', chi s’agatat publicau in s’Albu…
Unu de is problemas prus mannus de sa sotziedadi moderna de is tempus nostus est cussu de is antzianus chi bivint solus e chi sufrint a sa muda, in domu issoru, sena chi si ndi acatit nemus. Po custu, su Comunu de Siapicia at pensau de cuncordai su progetu “adotta…
Su Comunu de Ollasta fait a sciri ca est essiu su bandu po is misuras contras a su spopulamentu programmadas de sa Regioni Autònoma de Sardìnnia po favoressi e agiudai is Comunus sardus a suta de is 3000 bividoris, cunformas a sa Lei Regionali n.3 de su 9 de martzu…
S’Unioni de is Comunus de sa Baddi Bàscia de su Tirsu e de su Grìghini e su Comunu de Siamanna tenint su praxeri de presentai su primu de is atòbius de sa mesArcheotunda “Gli Shardana in Sardegna, la Sardegna degli Shardana…Nuragici e Oriente a confronto”, cenàbura 9 de nadali 2022,…
“Conosco, amo e curo il mio habitat” est su nòmini de su progetu de educatzioni ambientali chi su Tzentru de Educatzioni Ambientali e a sa Sustenibilidadi (CEAS) de s’Unioni de is Comunus de sa Baddi Bàscia de su Tirsu e de su Grighini s’est incurendi de promovi e de mandai…
Su Responsàbili de su Servìtziu Sòtziu-culturali fait a sciri ca su Comunu de Simaghis, cunformas a sa disponibilidadi finantziària sua e in coerèntzia cun is atus de programmatzioni generali, chi arreconnoscint su valori sotziali de su sport, giait dònnia annu contributus, finantziamentus e agiudus econòmicus a is Sotziedadis de Sport…
Totu is tzitadinus sunt invitaus a pigai parti a sa presentada de su Pianu de Svilupu Locali chi s’at a fai custu merii a is cincu e mesu in su Munitzìpiu de Siapicia, in sa sala de su Consillu comunali. In su Pianu sunt previdius finantziamentus de importu po sa…
Si fait a sciri a is interessaus ca fait a fai domanda po arriciri is contributus a “fondo perduto” po comporai e/o aconciai sa primu domu, po unu màssimu de 15.000 èurus, destinaus a is tzitadinus residentis in su Comunu de Siamanna o chi si ndi bolint cambiai sa residèntzia…
Su Comunu de Ollasta a manus de pari cun is voluntàrius de sa Croce Rossa de su comitau de Aristanis ant cuncordau po domìnigu 11 de nadali 2022 de is 10.00 a is 12.00 unu cursu de primu sucursu gratis e po totu is nci bolint pigai parti. At a…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus chi pagant sa TARI (tassa de s’àliga) ca in is ufìtzius comunalis fait a nd’arretirai s’avisu de pagamentu po su 2022. Po àterus informus fait a pregontai in s’ Ufìtziu de su Protocollu: Gabriella Pilloni Tel. 07836813 - internu 1 o a…