Notizie

Su Comunu de Ollasta a manus de pari cun is voluntàrius de sa Croce Rossa de su comitau de Aristanis ant cuncordau po domìnigu 11 de nadali 2022 de is 10.00 a is 12.00 unu cursu de primu sucursu gratis e po totu is nci bolint pigai parti. At a…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus chi pagant sa TARI (tassa de s’àliga) ca in is ufìtzius comunalis fait a nd’arretirai s’avisu de pagamentu po su 2022. Po àterus informus fait a pregontai in s’ Ufìtziu de su Protocollu: Gabriella Pilloni Tel. 07836813 - internu 1 o a…
A pustis de duus annus chi non s’est pòtzia fai po nexi de sa Covid, sàbudu 26 e domìnigu 27 de donniassantu 2022 sa Pro Loco de Simaghis cuncordat sa de 28 editzionis de sa sagra de s’arrosu. Ocannu sa sagra s’at a fai in sa pratza de su campu…
Su 25 de donniassantu est sa dii Internatzionali po sensibilizai s’opinioni pùblica e po nai totu paris ca nou a sa violèntzia contras a is fèminas. Una dii chi non depit essi sceti s’ocasioni po arregordai is fatus drammàticus de violèntzia acontèssius a fèminas meda in dònnia giassu de su…
A intru de su 30 de custu mesi is tzitadinus interessaus podint fai domanda a su Sìndigu issoru po si nci scriri a s'Albu ùnicu comunali de is personas idòneas a fai su scrutadori de sègiu eletorali. Cunformas a s'art. 9 comma 2 Lege 120/1999, po fai su scrutadori tocat…
Si fait a sciri a is tzitadinus ca s’Amministratzioni Comunali de Zrofolliu bolit cuncordai po su 10 de nadali de su 2022 su pràngiu traditzionali de is antzianus. Sa manifestatzioni est po totu is tzitadinus chi, a intru de su 10 de nadali 2022, ant fatu sessant’annus, ant a podi…
S’arregordat a totu is famìllias interessadas ca est essiu su Bandu po giai is Bussas de stùdiu cunformas a sa Lei regionali 5/2015 po s’annu scolàsticu 2021/2022 e po su bonus librus po giai gratis o mesu gratis is librus de scola, cunformas a sa Lei 448/1998 po s’annu scolàsticu…
S’arregordat a is tzitadinus ca su 16 de su mesi de nadali scadit su tempus po pagai su saldu de s’Imposta Munitzipali ùnica- I.M.U. po su 2022. S’avisu in italianu e is documentus allegaus s’agatant publicaus in su giassu istitutzionali de su Comunu de Siamanna.
Su Responsàbili de s’Àrea Amministrativa de su Comunu fait a sciri ca fait a presentai sa domanda po su programma regionali R.E.I.S. “Rèdditu de inclusioni sotziali- Agiudu Torrau” po su 2022 cunformas a sa lei regionali n.18 de su 2 de austu de su 2016, de sa D.G.R. 23/26 de…
A pustis de duus annus chi non s’est pòtzia fai po nexi de sa Covid, sàbudu 26 e domìnigu 27 de donniassantu sa Pro Loco de Simaghis cuncordat sa de 28 editzionis de sa sagra de s’arrosu. Cuncordada po sa primu borta in su 1987 de sa Pro Loco sa…
Si fait a sciri a is interessaus ca fait a fai domanda po su R.E.I.S, Rèdditu de inclusioni sotziali po su 2021-2022. Sa domanda, paris a totu is àterus documentus spetzificaus in su Bandu, bolit presentada a intru de su 30 de donniassantu de su 2022; fait a dda giai…