Notizie

Si fait a sciri a is meris de canis ca est òbrigu po lei a ddis ponni su microchip. Unu veterinàriu de s’ATS de Aristanis at lompi a in is localis de sa ludoteca de Siamanna, martis 15 de donniassantu a is 10.45, po ponni su microchip a is canis sena de…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus interessaus ca fait a fai domanda poi s terrenus comunalis a usu tzìvicu: po pastura, po semenai o po boddiri murta. Po domandai terrenus a pastura e po ddus ponni a sèmini, po is annus agràrius 2023, 2024 e 2025, sa domanda…
Si fait a sciri a totu is interessaus ca su tempus po presentai is scritzionis po pigai parti a sa gita sotziali a Bosa-Tinnura, chi est cuncordendi s’amministratzioni comunali de Ollasta, po is antzianus chi tenint prus de 60 annus, est perlongau a su 9 de donniassantu de su 2022.…
Si fait a sciri ca, po mori de traballus de manutentzioni straordinària in sa pratza de s’ecotzentru, in localidadi Gregori ‘e crèsia in Simaghis, s’ecotzentru comunali at a abarrai serrau de lunis 7 de donniassantu a sàbudu 12 de donniassantu, francu àterus impedimentus chi a dònnia modu s’ant a fai…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus ca sa Diretzioni Generali de sa Pùblica Istrutzioni Regionali- Servìtziu Polìticas Scolàsticas- cun determinatzioni n.693 de su 2 de donniassantu de su 2022 at stabiliu de giai a is Comunus sa possibilidadi de perlogai su tempus po presentai is domandas po sa…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus ca is ufìtzius de su Comunu de Ollasta ant a abarrai serraus martis su 8 de donniassantu ca su personali est impenniau in d-unu cursu de formatzioni. S’avisu in italianu s’agatat publicau in su giassu istitutzionali de su Comunu de Ollasta.
Si fait a sciri a is interessaus ca sa Regioni at a giai contributus a is studiantis po favoressi su diritu a su stùdiu. BUSSA DE STÙDIU REGIONALI A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) Po totu is studiantis de is scolas pùblicas primàrias e segundàrias de primu e de segundu gradu (francu…
Cun s’ordinàntzia n.10 de su 24 de santuaini de su 2022, su sìndigu de Àllai at dispostu de serrai ufìtzius e servìtzius comunalis su 31 de santuaini de su 2022, in ocasioni de sa festa de donniassantu. Ant a essi asseguraus su servìtziu necrològicu (328 6683546) e cussu de Stadu…