Notizie

Sa Responsàbili de su servìtziu finantziàriu biu s’artìculu 162, comma 7, de su Decretu Legislativu 18/08/2000, n.267/000 e mudaduras e aciuntas de a pustis; bius is artìculus 11 e 13 de su regulamentu de contabilidadi de s’enti; fait a sciri ca cun deliberatzioni de sa Giunta Comunali n.92 in data…
Est in programma in Àllai martis 20 de nadali a is 18.00, in sa crèsia de su Spìridu Santu, su cuntzertu de mùsica gospel cun Claudia Marss e is Gospel Italian Singers (8 coristas e 3 musicistas) diretus de su maistu Francesco Finizio chi cun The Christams Tour Gospel Sardegna…
Scadit oi a mangianu, lunis 19 de nadali 2022, su tempus po presentai a comunu sa domanda po pigai parti a su laboratòriu po pipius e piciocheddus de is 6 a is 14 annus (chi frecuentant sa Scola Primària e segundària de primu gradu) po ligi contus e fai durcis…
S’Amministratzioni Comunali de Biddanoa Truschedu a manus de pari cun sa Pro Loco ant cuncordau po domìnigu 18 de nadali, a is ses de merii in sa crèsia manna de Santu Andria apòstolu, su cuntzertu de Paschighedda cun su coro gospel Loving Star . Totu sa populatzioni est invitada a…
S’assòtziu culturali “Coro Chiara Luce” de Simaghis tenit su praxeri de presentai sa de V rassìnnias de càntigos de Paschighedda chi s’at a fai domìnigu 18 de nadali a is cincu e mesu de merii in sa Crèsia de Sant’Atzei Paba in Simaghis. Ant a pigai parti a sa manifestatzioni…
Si fait a sciri a totu is interessaus ca in s’Albu pretòriu online de su Comunu de Siamanna, est publicau, po 10 diis a vatu de pari, s’elencu provisòriu de is studiantis chi sunt arresurtaus benefitziàrius de su Bonus Universitari Po informus fait a telefonai a s’Ufìtziu amministrativu: 0783 449000…
De oi is amantiosus de archeologia, is espertus de su setori, chini aiat bòfiu, ma no at pòtziu, essi presenti a "Gli Shardana in Sardegna, la Sardegna degli Shardana... Nuragici e Oriente a confronto", su primu de is atòbius chi s’Unioni de is Comunus de sa Baddi Bàscia de su…
Si fait a sciri ca su Comunu de Siapicia cun deliberatzioni de su Consillu Comunali n.10 de su 26 de abrili 2022, decrarada eseguìbili immediatu, at deliberau su pagamentu de sa tassa comunali po s’àliga TARI po su 2022, stabilendi custas ratas: Primu rata o rata ùnica: scadèntzia su 30…
Su Responsàbili de s’Àrea Amministrativa e Sòtziu-Assisentziali fait a sciri ca fait a presentai domanda po su contributu de 1.000 èurus destinau a is famìllias innui at nàsciu pipius de su mesi de gennàrgiu a su mesi de nadali de su 2022. Is domandas de contributu bolint presentadas a intru…
Su responsàbili de su servìtziu fait a sciri ca fait a fai domanda a su Comunu po tenni s’autorizatzioni a segai linna in is terrenus comunalis a usu tzìvicu. Totu is tzitadinus interessaus, chi ant cumpriu is 18 annus e chi sunt residentis me in su Comunu de Ollasta, depint…
Su Comunu de Ollasta at cuncordau po su 8 de nadali sa manifestatzioni “Il villaggio di Babbo Natale”in via Angioy e Via De Castro de is 15.30 a is 19.30. Una dii cun tantas fainas a tema pensadas po is pipieddus ma chi ant a praxi, de seguru, a is…