Notizie

Sa sedi radiofònica regionali de sa Rai at cuncordau unu programma nou intitulau “Parole mie che per lo mondo siete”, su testu e sa regia sunt de Carlo Rafele e su programma est registrau in is stùdius Rai de Casteddu. De lunis 17 a sàbudu 22 de santuaini 2022, a…
Custa editzioni de su festival literàriu “Raccontami tutto dal principio, per favore…”, cuncordau de su servìtziu bibliotecàriu de s’Unioni de is Comunus de sa Baddi Bàscia de su Tirsu e de su Grìghini, est arribada a s’acabbu. S’ùrtimu atòbiu s’at a fai cenàbura, su 21 de santuaini a is 18.00, in su Tzentru…
Sa Responsàbili de s’Àrea Sòtziu – Culturali  FAIT A SCIRI A TOTU IS INTERESSAUS Ca in esecutzioni de sa Determinatzioni de s’Ufìtziu n. 176 de su 12.10.2022, fait a presentai is domandas po s’ “Assènniu de nàscida” po s’annu 2022. S’assènniu de nàscida est unu contributu, po is nùcleus familiaris…
Artìculu 13 - comma 2, lìtera b) de sa Lei Regionali n°3 de su 09/03/2022 - 'Dispositzionis po parai fronti a su spopulamentu, contributus a fondo perduto po comporai o po arrangiai sa primu domu, poi s comunus a suta de is 3.000 bividoris. Su Responsàbili de s’Ufìtziu Tècnicu fait…
Si fait a sciri a totu is interessaus ca fait a fai domanda po pigai parti a sa seletzioni pùblica ùnica po formai un’elencu de idòneus a essi pigaus in is ruòlus de s’Amministratzioni de s’Unioni de is Comunus de sa Baddi Bàscia de su Tirsu e de su Grìghini…
Si fait a sciri a totu is interessaus ca sa Giunta Regionali, cun Deliberatzioni n. 28/22 de su 09/09/2022, at autorizau a giai contributus, in forma de assènniu mensili, po su 2022 e po is annus imbenientis finas a is 5 annus de su pipiu, in favori de is nùcleus…
Si fait a sciri a totu is interessaus ca de su mesi de santuaini, e finsas a candu no at a essiri àteru avisu a nou, s’ufìtziu tècnicu at a abarrai serrau dònnia giòbia. At a arriciri a su pùblicu in custus oràrius: a mangianu: su lunis, su martis, su…
Si fait a sciri a totu is studiantis universitàrius residentis in su Comunu de Siamanna ca a intru de su 28 de santuaini de su 2022 fait a presentai sa domanda po arriciri is bonus po merescimentu e su bonus làurea. De ocannu is domandas, a prus de ddas presentai…
S’Amministratzioni comunali de Ollasta, cun deliberatzioni de sa Giunta Comunali n. 67 de su 06.10.2022 at stabiliu is critèrius po giai assènnius de mèritu a is studiantis chi ant frecuentau, in s’annu de scola 2021/2022, sa de tres classis de sa scola mèdia e is scolas mannas pùblicas e paritàrias…
Sa Fondazione Sardegna Film Commission ghetat su bandu po giai bussas de stùdiu a istudiantis nàscius e/o residentis in Sardìnnia chi bolint frecuentai cursus de tzìnema, audiovisivus, animatzioni, in scolas de tzinema famadas e de importu, in Itàlia o in èsteru, po si nci pigai tìtulus de perfetzionamentu o de…