Notizie

Si fait a sciri a totu is interessaus ca su tempus po presentai is scritzionis po pigai parti a sa gita sotziali a Bosa-Tinnura, chi est cuncordendi s’amministratzioni comunali de Ollasta, po is antzianus chi tenint prus de 60 annus, est perlongau a su 9 de donniassantu de su 2022.…
Si fait a sciri ca, po mori de traballus de manutentzioni straordinària in sa pratza de s’ecotzentru, in localidadi Gregori ‘e crèsia in Simaghis, s’ecotzentru comunali at a abarrai serrau de lunis 7 de donniassantu a sàbudu 12 de donniassantu, francu àterus impedimentus chi a dònnia modu s’ant a fai…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus ca sa Diretzioni Generali de sa Pùblica Istrutzioni Regionali- Servìtziu Polìticas Scolàsticas- cun determinatzioni n.693 de su 2 de donniassantu de su 2022 at stabiliu de giai a is Comunus sa possibilidadi de perlogai su tempus po presentai is domandas po sa…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus ca is ufìtzius de su Comunu de Ollasta ant a abarrai serraus martis su 8 de donniassantu ca su personali est impenniau in d-unu cursu de formatzioni. S’avisu in italianu s’agatat publicau in su giassu istitutzionali de su Comunu de Ollasta.
Si fait a sciri a is interessaus ca sa Regioni at a giai contributus a is studiantis po favoressi su diritu a su stùdiu. BUSSA DE STÙDIU REGIONALI A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) Po totu is studiantis de is scolas pùblicas primàrias e segundàrias de primu e de segundu gradu (francu…
Cun s’ordinàntzia n.10 de su 24 de santuaini de su 2022, su sìndigu de Àllai at dispostu de serrai ufìtzius e servìtzius comunalis su 31 de santuaini de su 2022, in ocasioni de sa festa de donniassantu. Ant a essi asseguraus su servìtziu necrològicu (328 6683546) e cussu de Stadu…
Sa sedi radiofònica regionali de sa Rai at cuncordau unu programma nou intitulau “Parole mie che per lo mondo siete”, su testu e sa regia sunt de Carlo Rafele e su programma est registrau in is stùdius Rai de Casteddu. De lunis 17 a sàbudu 22 de santuaini 2022, a…
Custa editzioni de su festival literàriu “Raccontami tutto dal principio, per favore…”, cuncordau de su servìtziu bibliotecàriu de s’Unioni de is Comunus de sa Baddi Bàscia de su Tirsu e de su Grìghini, est arribada a s’acabbu. S’ùrtimu atòbiu s’at a fai cenàbura, su 21 de santuaini a is 18.00, in su Tzentru…