Notizie

Si fait a sciri a totu is operadoris e esposidoris chi bolint pigai parti a sa fiera de Santu Marcu ca tocat a presentai sa domanda a intru, e no a pustis, de su 28 de frìargiu de su 2023 lassendi unu indiritzu PEC po totu is comunicatzionis. Est pretzisu…
S’Agentzia Regionali FoReSTAS, partner de su Progetu FIRE-RES, finantziau de s’Unioni Europea, est promovendi in su territòriu duus atòbius “intorno al fuoco” po mandai a innantis is fainas chi su progetu previdit e giassus po ascurtai e arresonai paris a is comunidadis localis, entis e istitutzionis chi traballant po parai…
Su Sìndigu de Àllai fait a sciri ca su Consillu comunali est cunvocau, in s’àula de su Consillu, cenàbura 3 de friàrgiu de su 2023 a is 18.30, in primu cunvocatzioni e a is 19.00 in segunda cunvocatzioni po arresonai de is chistionis postas a s’òrdini de sa dii: Programma de Svilupu Regionali…
Su Comunu de Simaghis e sa sotziedadi Hera Luce ant firmau su cuntratu po fai a nou e po sa gestioni de s’illuminatzioni pùblica: su progetu previdit de cambiai 560 lampionis de sa luxi bècius cun luxis noas a led chi ant a fai sparanniai finsas a su 72% de…
Su Responsàbili de su servìtziu fait a sciri a is tzitadinus interessaus ca cun sa determinatzioni n.226 de su 30.12.2022 est stètiu disposto de perlongai su tempus po presentai is domandas po pigai parti a su bandu pùblicu “Siamanna impresa &sviluppo2022”, duncas is domandas fait a ddas presentai a s’Ufìtziu…
Su sìndigu de Àllai, Antonio Pili, fait a sciri ca su CIMA, Museu Tzìvicu de Àllai, at pigau unu finantziamentu de 500.000 èurus de s’Unioni Europea Nexgenerationeeu po su Bandu de su PNRR MISSIONE 1 - Digitalizatzioni, Innovatzioni, Cumpetitividadi e Cultura - MISURA 1 Patrimòniu Culturali po is levas de…
Visualizza il calendario della raccolta differenziata 2023
Torrat a Ollasta, a pustis de annus e annus chi non si faiat prus su presèpiu viventi cun totu is personàgius bestius in costùmini sardu. Ddu cuncordat su comitau de Santa Itòria Leva ’70, a manus de pari cun s’assòtziu over 50, su grupu Marianu, su coru parrochiali, su Comitau…
Su Comunu de Siamanna at cuncordau pro giòbia, su 5 de gennàrgiu 2023, su laboratòriu GLE “ Grandi Giochi in Legno”. A su laboratòriu, chi s’at a fai giòbia 5 de gennàrgiu de is 9.30 a is 12.30 in is localis de sa Ludoteca Comunali in bia Satta, podint pigai…
Si fait a sciri ca mèrcuris 28 e giòbia 29 de nadali 2022, sa biblioteca comunali de Siapicia at a abarrai serrada. At a torrai a aberri lunis, su 2 de gennàrgiu de su 2023 cun su pròpiu oràriu de sèmperi.
Si fait a sciri a is interessaus ca sa biblioteca comunali de Zrofolliu at a abarrai serrada po totu su tempus de is festas de Paschighedda.