Notizie

Si fait a sciri a totu is studiantis residentis in su Comunu de Siamanna chi ant frecuentau cun profetu is scolas segundàrias de primu e de segundu gradu in s’annu scolàsticu 2021/2022 ca su 7 de santuaini de su 2022 scadit su tempus po presentai sa domanda po sa bussa…
Sa Responsàbili de su servìtziu fait a sciri ca est bessiu s’ Avisu po sa manifestatzioni de interessu po sa frunidura de librus a sa biblioteca comunali de Àllai, po is librerias cun còditzi ATECO printzipali 47.61., cunformas a su decretu de aprovu de s’elencu de is benefitziàrius de sa…
In ocasioni de is eletzionis polìticas de domìnigu 25 de cabudanni po sa Càmera de is deputaus e su Senau de sa Repùblica, su Ministeru de s'Internu arregordat a totu is eletoris ca po andai a votai a is Ufìtzius eletoralis de sa setzioni innui arresurtaus scritus in is listas…
Cun s’ordinàntzia n. 8 de su 19 de cabudanni de su 2022 su sìndigu de Àllai, Antonio Pili, at dispostu de serrai a su tràficu de veturas e pedonis sa strada in localidadi Scala ‘e carru de is 08.00 de su 19 de cabudanni de su 2022 e finsas a…
Su servìtziu bibliotecàriu de s’Unioni de is Comunus at cuncordau su festival literàriu “Raccontami tutto dal principio, per favore…” Sunt cincu is atòbius in programma de su mesi de cabudanni a su mesi de santuaini. Dònnia autori at a presentai  unu libru chi at scritu. Su primu atòbiu dd’ant giai…
Si fait a sciri a is tzitadinus ca po mori de traballus de fai me in is impiantus elètricus de sa e-distribuzione mèrcuris 21 de cabudanni de su 2022, de is 09.00 de mangianu a is 16.00 de merii at a amancai sa currenti in Zrofolliu. Cunsiderau ca sa currenti…
Si fait a sciri a totu is interessaus ca in su mesi de cabudanni de ocannu s’Ufìtziu tècnicu at a abarrai serrau dònnia lunis. Is su mesi de cabudanni is oràrius de abertura a su pùblicu ant a essi custus: su martis, su mèrcuris, sa giòbia e sa cenàbura mangianu…
Est in programma sàbadu 17 e domìnigu 18 de cabudanni de su 2022 su de duus coas de cida de sa primu editzioni de sa manifestatzioni “Is diis de su Romànicu in Sardìnnia”. Sa manifestatzioni est cuncordada e coordinada de sa Fondazione Sardegna Isola del Romanico, e bolit fait a…
Sa comunidadi de Àllai pigat parti a is bandus po su svilupu locali. S’atòbiu po totu is tzitadinus interessaus est cenàbura 16 de cabudanni de su 2022 a is seti de merii in Pratza de is ballus po chistionai de: Comunidadi, Impresas, Assòtzius. Comunidadi. Sunt previdius finantziamentus importantis po melliorai…
Dònnia annu su 16 de cabudanni is biddanoesus festant a Santu Millanu in sa cresiedda sua a pagu tretu de sa bidda. Is novenas sunt incumintzadas su 8 de cabudanni e ant sighiu finsas a su 14. Su 15 de cabudanni, sa dii de su bèspuru, e sa dii avatu…
Comenti stabiliu in su calendàriu scolàsticu regionali, su 14 de cabudanni de su 2022 sunt torradas a cumintzai is atividadis didàticas me in is scolas de s’Ititutu Cumprensivu Statali de Simaghis-Biddobrana. Su Dirigenti scolàsticu, Giuseppe Scarpa, is insenniantis e totu su personali de sa scola ant bòfiu fai is augùrius…