Notizie

Cunforma a is votus chi at giau sa giuria de is Espertas iscritas in s’Albu natzionali po s’analizu de su meli, in un atòbiu cuncordau on line de su Gambero Rosso, est bessiu ca su meli de obioni de Simaghis est unu de is protudus prus bellus chi s’agatant in…
Sa Regioni Sardìnnia est cuncordendi sa Strategia Regionali po su Svilupu Sustenìbili, cunforma a sa Strategia Natzionali po su svilupu sustenìbili, e ddu depit fait castiendi s’Agenda 2030 de s’ONU (Organizatzioni de is natzionis Unias) firmada de 193 natzionis. Totu is guvernus depint pensai a manera integrada a totu is…
Me in su Buras n.12 de su 25 de friàrgiu de su 2021 sa Regioni at publicau s’elencu de is àmbitus territorialis de assistèntzia primària abarraus sena de dotori de su 2018. S’elencu est bessiu impari cun su bandu diretu a is mèigus chi podint essi interessaus a unu postu…
Cun s’intrada de sa Sardìnnia in zona bianca, su CIMA (Tzìvicu Museu de Àllai) torrat a mudai s'oràriu. Su museu at a abarrai serrau su lunis e su martis e in is àteras diis de sa cida at a fai custu oràriu: mèrcuris de is 09.00 a is 12.00; giòbia…
De su 1 de martzu fait a presentai sa domanda po pigai parti a su cursu “Non solo miele”, editzioni de Simaghis, cuncordau de Istrù, cun s’agiudu de sa sienda de abis Arbaree po imparai s’arti de is abiaresus. Sa punna est cussa de aberri una possibilidadi de traballu chi…
Si fait a sciri a is interessaus ca in su giassu istitutzionali de su Comunu de Siamanna https://www.comune.siamanna.or.it/index.php ant publicau sa graduatòria provisòria chi pertocat is cantieris chi ant a inghitzai a nou cunforma a su bandu LavoRAS. (a.f.)
Bibliotour, su biàgiu in giru peri is lìburus de is bibliotecas de su territòriu chi at cuncordau su Tzentru de is Servitzius culturalis de Aristanis, fait tapa me in sa biblioteca de Ollasta innui Annalisa Secci e Ramona Cannea ant a fai a connosci sa biblioteca de sa bidda e…
Sa sagra de su sparau est un’apuntamentu oramai sòlitu po sa bidda, ma s’emergèntzia sanitària at firmau custa manifestatzioni, apretziada meda de totus, a sa de 8 editzionis. Incingiada in su 2012, sa festa si fait dònnia annu in su mesi de martzu o in is primu diis de abrili…
Est inghitzau su progetu po s’agiornamentu tecnològicu de sa prataforma Sardegna Digital Library (SDL) po avalorai su patrimòniu culturali e de s’identidadi sarda. Sa Giunta regionali, me in s’ùrtima setziada, at aprovau is lìnias de atzioni po ammelliorai sa prataforma, cun sa punna de ponni a disponimentu de totu sa…
Si fait a sciri a totu is tzitadinus ca giòbia, su 4 de martzu de su 2021, de is 13.45 a is 17.45, po mori de traballus de manutentzioni a is impiantus elètricus de e-distribuzione, at a mancai sa currenti in unas cantu bias de a intru de sa bidda…
Su Ministeru de s’Istrutzioni a fatu a sciri ca is studiantis chi tenint deretu a sa bussa de stùdiu natzionali po s’annu de scola 2019/2020, finsas a su 31 de martzu de su 2021, podint lompi in cali si siat ofìtziu de sa posta a ndi arretirai su bonìficu a…