31.03.2021

Simaghis. Aututzertificatzioni: ita est e candu fait a dda fai

Su Testu Ùnicu in contu de documentus amministrativus arreconnoscit a is tzitadinus sa possibilidadi de decrarai, a suta de sa pròpiu responsabilidadi tzivili e penali, unas cantu tzircustàntzias atestadas in atus pùblicus, cun sa punna de simplificai s’atividadi amministrativa.

In manera particulari disponit chi su tzitadinu intamis de fai tzertificaus de stadus, calidadi personali e fatus potzat fai decraratzionis firmadas de issu etotu.

In antis de s’intrada in vigori de sa lei n. 120 de su 11 de cabudanni de su 2020, fiat òbrigu a atzetai is autudecraratzionis po is amministratzionis pùblicas sceti. A pustis de s’intrada in vigori de sa Lei n. 120/2020 s’òbrigu a atzetai autudecraratzionis balit po is privaus puru.

A intru de is privaus nci sunt finsas is sugetus comenti de Bancas, Asseguratzionis, Ofìtzius postalis chi pedint a is tzitadinus de presentai tzertificaus, chi giaint me in is ofìtzius comunalis, in contu de is datus chi s’agatant me in is archìvius de s’anàgrafi.

Su tzitadinu intamis de lompi me in is ofìtzius comunalis po pediri unu tzertificau (chi su prus de is bortas est in marca de bullu) podit presentai un’autudecraratzioni a is sugetus privaus e issus sunt OBRIGAUS a si dda atzetai.

Is privaus chi ant a arriciri un’autudecraratzioni podint averiguai si is datus chi tenint sunt sa beridadi, me in s’amministratzioni innui s’agatant totu is informus decraraus, chi est obrigada a giai cunfirma scrita (finsas cun ainas informàticas o telemàticas) si su sugetu privau ndi fait domanda acumpangiada de su cunsensu de su chi at firmau s’autudecraratzioni. (a.f.)