31.03.2021

Siamanna. Lei 162/98: perlongaus is tèrminis po presentai is domandas

Si fait a sciri a totu is interessaus ca est stètia perlongada sa scadèntzia po presentai is domandas de is pranus personalizaus nous e po annoai is chi sunt giai ativus cunforma a sa Lei 162/98.

Is domandas depint arribai a su Comunu de Siamanna a intru de su 9 de abrili 2021 in una de custas maneras:

  • in sa posta eletrònica tzertificada a s’indiritzu: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • in sa cascitedda de sa posta chi est me in s’intrada de su Comunu.

Paris a sa domanda tocat a presentai custus àterus documentus puru:

  1. su tzertificau de disabilidadi grai cunforma a sa L. 104/92 art. 3 comma 3, de tenni in manus a intru de su 31 de martzu de su 2021. A dònnia modu, ant a essi pigadas in cunsidèriu finsas is domandas de chini at fatu sa bisita a intru de su 31 de martztu de su 2021 mancai su tzertificau definitivu si ddu lassint a pustis de cussa dii;
  2. tzertificau sanitàriu cumpilau e firmau de su mèigu de famìllia (Scheda Saludi all.B de sa RAS);
  3. s’ISEE sòtziu sanitàriu in cursu de valididadi (2021) cunforma a s’art. 6 de su DPCM n. 159/2013 e a tenori de s'art. 3 de su pròpiu DPCM, agiornau cunforma a is normas de sa lei n. 89 de su 26.05.2016 art. 2 e de su decretu interministeriali n. 146 de su 01.06.2016 chi previdit de nci bogai is tratamentus assistentzialis, previdentzialis e indennitàrius de su càlculu de su rèdditu fatu me in su CAF o me in is logus cumpetentis a ddu fai de su territòriu;
  4. sa fotocòpia de unu documentu de identidadi de chini fait domanda;
  5. sa decraratzioni sustitutiva de s’atu de notoriedadi cunforma a s’art. 47 D.P.R. de su 28 de nadali 2000. n. 445 (all. D de sa RAS)

Me in su giassu istitutzionali de su Comunu de Siamanna s’agatat publicau s’Avisu de pròroga, is alliongiaus e su mòdulu de domanda. (a.f.)