22.02.2021

Dii internatzionali de sa lìngua mama

Su 21 de friàrgiu est sa Dii internatzionali de sa lìngua mama. In su mesi de donniassantu de su 1999 sa Cunferèntzia Generali de s’Organizatzioni de is Natzionis Unias po s’educatzioni, sa scièntzia e sa cultura (UNESCO) at proclamau sa Dii internatzionali de sa lìngua mama. Custa dii, de su 2000, s’afestat su 21 de friàrgiu de dònnia annu po promovi e amparai is lìnguas mamas, su multilinguismu, sa diversidadi linguìstica e culturali chi est espressioni de s'identidadi culturali de is pòpulus. S’est sceberau su 21 de friàrgiu po arregordai a totu is studiantis bengalesus de s’Universidadi de Dacca, bocius in su 1952 de is fortzas de s’òrdini pakistanas, chi fiant manifestendi po fai arreconnosci sa lìngua insoru, su bengalesu, comenti una de is duas lìnguas ofitzialis de su Pakistan.

Su 16 de maju de su 2007 s’Assemblea Generali de is Natzionis Unias cun risolutzioni A/RES/61/266 cumandat a totu is stadus membrus de “favoressi sa promotzioni e s’amparu de totu is lìnguas impreadas de is populatzionis de su mundu”. In sa pròpiu risolutzioni s’ONU aiat proclamau su 2008 comenti “Annu internatzionai de is lìnguas” po favoressi s’unidadi in sa diversidadi, su poliglotismu e su multiculturalismu.

In ocasioni de custa dii sa Corona de Logu, s’organizatzioni de is amministradoris localis indipendentistas sardus, chi tenit a coru sa lìngua sarda e traballat po sa promotzioni sua e po dda biri impreada a intru de is istitutzionis, at apariciau unas cantu initziativas po is sòtzius e po totu is tzitadinus sardus.

A is sòtzius de s’organizatzioni domandant de adotai in su Consillu Comunali una motzioni po promovi su bilinguismu e s’impreu fitianu de su sardu in dònnia Comunu.

Aprovendi sa motzioni:

1) su Presidenti de su Consillu Comunali s’impinnat a oberri, in sardu, dònnia setziada;
2) sa Giunta Comunali s’impinnat, in sa mellus manera (cunventzioni cun is Universidadis, ativatzioni de sportellus Linguìsticus, o àteru), a publicai in s’albu pretòriu istitutzionali is delìberas de sa Giunta e de su Consillu in lìngua sarda e in lìngua italiana;
3) Is chi traballant me in su Comunu s’impinnant a fueddai in sardu cun is tzitadinus e cun is collegas chi traballant cun issus.

Finsas a immoi sa Corona de Logu at presentau sa motzioni in is Consillus comunalis de Àrthana, Bauladu, Bòrore, Gàiru, Macumere, Mamujada, Mòguru, Aristanis, Pabillonis, Patada, Pirri,Piaghe, Ruinas, Samugheo, Arresi, Santu Lussùrgiu, Serrenti, Silanos, Simaba, Simaghis, Terraba, Tula, Ussaramanna e Biddanoa de Forru. Su Comunu de Macumere nch’ant postu s’amparu e sa valorizatzioni de sa lìngua sarda e de su bilinguismu in su statutu comunali puru.

Sa sperantzia de sa Corona de Logu po su tempus benidori est chi totu is comunus sardus favoressint s’impreu de sa lìngua sarda in is ofìtzius comunalis, in is atus amministrativus e in atòbius ofitzialis, po fai cresci sa cussèntzia natzionali sarda in su pòpulu e in is istitutzionis de s’ìsula. Solu pighendi cussèntzia ca su sardu est una lìngua “normali” chi si podit impreai in dònnia traballu e in s'atividadi de dònnia dii, faeddendi su sardu prus chi podeus e pesendi.ndi a fillus nostus in sardu sa lìngua abarrat bia e cun issa sighint a bivi is arraighinas e s’identidadi culturali cosa nosta puru.

Castiai custu bellu vìdeu cuncordau po sa dii internatzionali de sa lìngua materna de ocannu chi in pagus faeddus narat cosa meda. (a.f.)                                                                https://www.facebook.com/webtvdesaslimbasdesardigna/videos/420632889147664/