19.02.2021

Simaghis. Abisu. Bussa de stùdiu natzionali po studiantis de is scolas mannas- Annu de scola 2019/2020

Su Ministeru de s’Istrutzioni a fatu a sciri, su 19 de frìargiu de su 2021, ca is studiantis de sa scola segundària de segundu gradu chi tenint deretu a sa bussa de stùdiu natzionali po s’annu de scola 2019/2020, finsas a su 31 de martzu de su 2021, ndi podint arretirai in cali si siat ofìtziu de sa posta su bonìficu a nòmini insoru.

In su giassu http://iostudio.pubblica.istruzione.it, in sa setzioni BORSE DI STUDIO s’agatant publicaus totu is informus chi pertocant s’avisu. (a.f.)