12.01.2021

Àllai. Avisu cunsìnnia de sa TARI de su 2020

Si fait a sciri a totu is contribuentis de sa TARI (tassa po s’àliga) ca me in s’ofìtziu de is tributus de su Comunu de Àllai si ndi podit arretirai totu sa documentatzioni chi pertocat s’annu 2020. (a.f.)