12.01.2021

Servìtziu Tzivili Universali: publicau su bandu po sa seletzioni de is operadoris voluntàrius

Finsas a is 14.00 de lunis, su 8 de friàrgiu de su 2021, fait a fai domanda po pigai parti a unu de is 2.814 progetus chi s’ant a fai, aintru de su 2021 e de su 2022, in totu su territòriu natzionali e in èsteru puru. Is progetus podint durai de is 8 a is 12 mesis. Sunt 46.891 in totu is postus disponìbilis po is giòvanus chi tenint de is 18 a is 28 annus e chi sunt imbideaus a diventai operadoris voluntàrius de su servìtziu tzivili.

Seu tropu prexau po s’interessu mannu chi ant amostau piciocus e piciocas meda, ca sunt fendi diventai su servìtziu tzivili sèmpiri prus universali”. - At nau Pissenti Spadafora, su Ministru de is polìticas giovanilis e de su sport - “Su scèberu de pigai parti a su servìtziu tzivili est una tapa de importu mannu po sa vida e po sa crèscida de is giòvanus, siat de unu puntu de bista umanu chi professionali. Is giòvanus sunt un’arresursa de importu po sa natzioni nosta, medas de issus ant sceberau cun coràgiu mannu de no si firmai nimancu po s’emergèntzia de sa COVID. A issus e a totu is chi ant a fai custu scèberu torraus gràtzias de coru”.

Is postus a disponimentu sunt 39.538, in is 2.319 progetus chi s’ant a fai me in Itàlia, e 605 cussus po is 111 progetus de s’ésteru. A custus s’aciungint atrus 6.748 postus po 384 progetus chi ant a essi ativaus in is territòrius de is regionis italianas (Abrutzu, Basilicada, Campània, Làtziu, Pùllia, Sardìnnia e Sitzìlia) chi ant aderiu a sa Mesura 6 “Servìtziu Tzivili Universali de su Programma Operativu Natzionali - Initziativa po s’Ocupatzioni de is Giòvanus (PON-IOG) -Garantzia Giòvanus”. Custus postus sunt destinaus a is giòvanus NEET (not in education, employment or training, est a nai a is giòvanus chi no stùdiant, no traballant e no sunt fendi perunu cursu de formatzioni) o a is giòvanus disocupaus.

Cumentzendi de ocannu, dònnia progetu fait parti de unu programma prus mannu de interventu chi sighit unu obietivu, o prus de unu, de s’Agenda 2030 po su svilupu sustenìbili de is Natzionis Unias e chi pertocat un’àmbitu de atzioni pretzisu, aintru de is chi sunt in su Pranu Triennali 2020-2022 po programmai su Servìtziu Tzivili Universali.

Unus cantus progetus invècias, tenint postus lassaus a parti po is giòvanus chi tenint prus pagu oportunidadis de is àterus: unu rèdditu bàsciu, una scolarizatzioni bàscia, o una disàbilidadi. Àterus progetus previdint finsas unu tempus de tutoràgiu po su chi pertocat su servìtziu de fai o, po cussus progetus chi sunt de fai in Itàlia, de nci passai unus 3 mesis foras me in una Natzioni europea.

Po pigai parti a su bandu is operadoris voluntàrius depint presentai domanda sceti a mesu de sa prataforma Domanda on Line (DOL), a innui donniunu podit intrai cun su computer, tablet o smartphone cosa sua a s’indiritzu https://domandaonline.serviziocivile.it e de innoi, po mesu de unu sistema de circa simpli cun filtrus, fait a sceberai su progetu chi agradessit prus.

In sa setzioni “Seletzioni voluntàrius” de su giassu www.serviziocivile.gov.it fait a ligi totu is informus e a ndi scarrigai su bandu puru.

Po agiudai is giòvanus e ddus fai acostai a su mundu de su servìtziu tzivili, est a disponimentu unu giassu a posta po issus www.scelgoilserviziocivile.gov.it innui cun fueddus simplis si circat de ddus agiudai a s’orientai in mesu de unu muntoni de informatzionis e a fai su mellus scèberu po issus. (a.f.)

Ligi su Bandu

Càstia su spot istitutzionali