11.01.2021

Simaghis. Avisu Pùblicu- Lei 162/1998 Pranus personalizaus, presentatzioni de is progetus nous

Su Responsàbili de su Servìtziu fait a sciri a totu is interessaus ca sa Regioni Sardìnnia, cun D.G.R. n. 64/18 de su 18 de nadali 2020, at dispostu s’ativatzioni de is Pranus Personalizaus nous a favori de is chi tenint una disabilidadi grai e de ddus fai cumentzai de su 1 de maju de su 2021, cunforma a cantu est stabilèssiu in sa Deliberatzioni de sa Giunta Regionali n.9/15 de su 12 de friàrgiu de su 2013.

Po porri aprontai is progetus tocat chi is interessaus cumpilint e presentint a s’ofìtziu de su Servìtziu Sotziali de su Comunu custus documentus:

  • sa domanda po tenni su benefìtziu;
  • su tzertificau chi cumprobat sa disabilidadi grai cunforma a s’art. 3 comma 3 de sa L. 104/92 e fatu aintru de su 31.03.2021;
  • sa scheda de saludi (chi depit cumpilai su mèigu de mexina generali, su pediatra sceberau o un’àteru mèigu de sa strutura pùblica) si abisòngiat;
  • sa decraratzioni sustitutiva (Allegau D de sa D.G.R. 9/15 de su 12/02/2013) de s’atu de notoriedadi chi atestit totu is intradas chi at tentu su titolari de su Pranu me in su 2020, is chi ndi benint de pensionis de assistèntzia o àteras intradas e àterus agiudus sòtziu sanitàrius e, si ndi tenit, tzertificaus de pensioni de invalididadi o de acumpangiamentu;
  • sa scheda sotziali, chi bolit cumpilada a manu de pari cun s’ofìtziu de su servìtziu sotziali de su Comunu;
  • s’ISEE de su nùcleu familiari chi scadit a su 31 de nadali de su 2021.

Est pretzisu a nai ca totu custus documentus depint essi presentaus a intru de su 15 de friàrgiu de su 2021.

Si fait a sciri de imoi ca, si totu is documentus no arribant a intru de su tempus stabilèssiu, no s’at a ponni manu a su pranu personalizau previdiu de sa L.162/98.

Po totus is informus, o si nci est cosa chi no est crara meda, si podit pregontai me in s’ofìtziu de is servìtzius sotzialis de su Comunu de Simaghis su lunis, su mèrcuris e sa cenàbura de is 10.30 a is 13.30 tzerriendi a su 0783. 40 69 204. (a.f.)

Po ligi s’avisu, sa delìbera e ndi scarrigai totu is allegaus intra a innoi