19.11.2020

Àllai. Anagrafi de is canis 2020 - Avisu po totu is meris de canis

Si fait a sciri a totu is meris de canis ca cenàbura su 20 de donniasantu 2020, a ora de is 10.00, me in bia de Is argiolas, ddoi at a essi su veterinàriu de sa ASL n. 5 de Aristanis po ponni su còditzi de identificatzioni (microchip) a is canis. Po su servìtziu non si pagat nudda. Est òbligu a fai s'identificatzioni e s'iscritzioni a s'anagrafi de is canis cunforma a sa Lei regionali n. 21/1994. Is meris de is canis chi no sunt arregistraus ant a pagai una contraventzioni chi de 154,00 èurus podit lompi finsas a 516,00 èurus. Sa cuntraventzioni podit cresci prus puru, si su cani ddu lassant scapu. S'Ufìtziu de sa guàrdia munitzipali est a disponimentu de su pùblicu de su lunis a sa cenàbura, de is 10.00 a is 13.00, e sa giòbia de is 15.00 a is 18.00. (a.f.)