23.09.2022

Unioni. Eletzionis polìticas de su 25 de cabudanni de su 2022: avisu a is eletoris po ndi arretirai sa tèssera eletorali

In ocasioni de is eletzionis polìticas de domìnigu 25 de cabudanni po sa Càmera de is deputaus e su Senau de sa Repùblica, su Ministeru de s'Internu arregordat a totu is eletoris ca po andai a votai a is Ufìtzius eletoralis de sa setzioni innui arresurtaus scritus in is listas eletoralis, s'at a depi amostai, a prus de unu documentu de identidadi sa tèssera eletorali puru.

Duncas, is eletoris chi ant cumpriu is 18 annus e chi si nc’ant cambiau sa residèntzia a un'àteru comunu e no ant ancora arriciu sa tèssera eletorali, podint lompi a s'Ufìtziu eletorali de su Comunu de residèntzia a si ndi dda pigai.

Totu is eletoris depint finsas averiguai, giai de immoi, chi in sa tèssera nci siat ancora logu po ponni su timbru, de no dd’ai pèrdia e chi no siat arrogada ca si nonu, tocat a andai a s'ufìtziu de su Comunu de residèntzia a ndi pediri una còpia.

Si fait a sciri puru ca is Ufìtzius eletoralis ant a essi abertus sàbudu 24 e domìnigu 25 de cabudanni de su 2022, su cantu durant is votatzionis, po essi a disponimentu po giai is tèsseras eletoralis.

Totu is àterus informus in contu de is oràrius de abertura de is Ufìtzius eletoralis comunalis s'agatant publicaus me in is giassus istitutzionalis de is Comunus de s'Unioni.