19.09.2022

Zrofolliu. Avisu pùblicu- Ufìtzius comunalis serraus totu sa dii su 21 de cabudanni de su 2022 ca amancat sa currenti elètrica

Si fait a sciri a is tzitadinus ca po mori de traballus de fai me in is impiantus elètricus de sa e-distribuzione mèrcuris 21 de cabudanni de su 2022, de is 09.00 de mangianu a is 16.00 de merii at a amancai sa currenti in Zrofolliu.

Cunsiderau ca sa currenti at a amancai me in is localis de munitzìpiu, po mori de traballus de acabbai in bia IV novembre, su sìndigu de Zrofolliu, Pinuccio Chelo, cun ordinàntzia n. 8 de su 12 de cabudanni de su 2022 at dispostu de serrai su 21 de cabudanni de su 2022 is ufìtzius comunalis totu sa dii.

S’ordinàntzia de su sìndigu e s’avisu de sa e-distribuzione s’agatant publicaus in su giassu istitutzionali de su Comunu de Zrofolliu.