31.03.2021

Simaghis. De su 1 de abrili 2021 mudat s’oràriu de is lìnias ARST 413, 414, 415

Si fait a sciri a is tzitadinus interessaus ca s’ARST at giau comunicatzioni ca de sa primu dii de su mesi de abrili ant a mudai oràriu unas cantu lìnias po assegurai su cullegamentu ferroviàriu de e po Abbasanta. Is lìnias interessadas sunt sa 413, 414 e 415.

In su giassu istitutzionali de su Comunu de Simaghis fait a ligi sa comunicatzioni de s’ARST innui s’agatant totu is mudaduras de oràriu chi pertocant is lìnias interessadas. (a.f.)