30.12.2022

Àllai. S’Unioni Europea at finantziau sa proposta de su Museu CIMA

Su sìndigu de Àllai, Antonio Pili, fait a sciri ca su CIMA, Museu Tzìvicu de Àllai, at pigau unu finantziamentu de 500.000 èurus de s’Unioni Europea Nexgenerationeeu po su Bandu de su PNRR MISSIONE 1 - Digitalizatzioni, Innovatzioni, Cumpetitividadi e Cultura - MISURA 1 Patrimòniu Culturali po is levas de su benidori.

Una nova custa chi fait praxeri meda a su sìndigu e a is amministradoris chi ant a sighiri a traballai po su benidori de sa bidda.

In su giassu istitutzionali de su Comunu de Àllai fait a ligi sa nova in italianu e s’agatat publicau s’elencu de totu is àterus Comunus ammìtius.