23.09.2022

Siamanna. Avisu: Bussas de stùdiu a is studiantis de is scolas segundàrias – Annu de scola 2021/2022 – Sa domanda bolit presentada a intru de su 7 de santuaini

Si fait a sciri a totu is studiantis residentis in su Comunu de Siamanna chi ant frecuentau cun profetu is scolas segundàrias de primu e de segundu gradu in s’annu scolàsticu 2021/2022 ca su 7 de santuaini de su 2022 scadit su tempus po presentai sa domanda po sa bussa de stùdiu.

Sa bussa de stùdiu s’at a giai cunformas a cantu stabiliu in su regulamentu comunali e duncas:

·        Podint presentai domanda totu is studiantis residentis in su Comunu de Siamanna, scritus a sa de duus e a sa de tres classis de sa scola segundària de primu gradu e de sa primu a sa de cincu classis de is scolas segundàrias de segundu gradu, e finsas is studiantis chi in s’annu scolàsticu 2021/2022 ant frecuentau sa de cincu classis de sa scola segundària de segundu gradu.

·        At a essi pigada in cunsideru sa mèdia de is votus pigaus s’annu innantis a cussu frecuentau candu si fait sa domanda, est a nai s’annu de scola 2021/2022;

·        Po is iscritus a su primu annu de is scolas segundàrias de segundu gradu s’at a pigai in cunsideru sa mèdia de is votus de sa tertza mèdia

·        Po is studiantis chi ant acabbau is scolas segundàrias de segundu gradu s’at a pigai in cunsideru su votu de diploma/maturidadi

·        Podint fai domanda is studiantis chi tenint custa mèdia:

§  scola segundària de primu gradu: sa mèdia de is votus de 8

§  scola segundària de segundu gradu: sa mèdia de is votus de 7,5

§  classi cuinta de sa scola segundària de segundu gradu: votatzioni 80/100

Sa mèdia de is votus s’at a carculai sena ponni in contu su votu de religioni, de educatzioni motòria e de cumportamentu.

Non podint fai domanda is chi ant acabbau s’annu 2021/2022 cun dèpidus formativus.

Sa domanda bolit presentada a intru, e no a pustis, de su 7 de santuaini de su 2022, paris a custus documentus:

còpia de su documentu de identidadi de chi presentat sa domanda;

documentu innui nci siant totu is votus de s’acabbu de s’annu scolàsticu 2021/2022;

poi s studiantis chi fiant in sa classi cuinta de sa scola segundària de segundu gradu tocat a presentai su documentu innui arresurtat su votu de diploma/maturidadi

De ocannu fait a presentai is domandas no in paperi sceti ma finsas in modalidadi telemàtica intrendi a su sportellu online cun su SPID o sa CIE.

Sa domanda online po sa bussa de stùdiu fait a dda fai intrendi a custu link Domanda on line po sa bussa de stùdiu 2021/2022 .

Po totu is àterus informus fait a pregontai in s’Ufìtziu amministrativu de su Comunu in custus oràrius:

de lunis a cenàbura mangianu de is 11.00 a is 13.00, martis a merii de is 15.30 a is 17.30.

Su mòdulu po fai sa domanda fait a ndi ddu scarrigai de su giassu istitutzionali de su Comunu de Siamanna o a ndi ddu pigai de s’esposidori postu a chirru de foras, a canta a s’intrada de munitzìpiu.