19.09.2022

Àllai. Avisu: serrada a su tràficu sa strada de Scala ‘e Carru

Cun s’ordinàntzia n. 8 de su 19 de cabudanni de su 2022 su sìndigu de Àllai, Antonio Pili, at dispostu de serrai a su tràficu de veturas e pedonis sa strada in localidadi Scala ‘e carru de is 08.00 de su 19 de cabudanni de su 2022 e finsas a s’acabbu de is traballus de manutentzioni straordinària.

Ordinàntzia de su sìndigu